Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2014

09:51
8839 196d 500
Reposted fromslutcoven slutcoven
jaskiel
09:41
jaskiel
09:38
Reposted fromgreendaemon greendaemon
jaskiel
09:30
7181 b70d
error :<
jaskiel
09:24

Speszyli for ju!

1.A priori – z góry, bez zapoznania się z faktami. 2.Abiturient – maturzysta, kończący liceum. 3.Abnegacja – wyrzeczenie się czegoś; brak troski o swój wygląd. 4.Adherent – zwolennik, stronnik. 5.Adolescencja – wiek młodzieńczy. 6.Adwersarz – przeciwnik, oponent. 7.Ambiwalencja – jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień. 8.Antycypować – przewidywać, uprzedzać, przedwcześnie wykonywać. 9.Asumpt – okazja do czegoś, bodziec, pretekst. 10.Austeria – zajazd, oberża, karczma, gospoda. 11.Bigoteria – fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja. 12.Bukinista – antykwariusz uliczny, handlujący książkami i rycinami. 13.Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, przewidywanie porażki. 14.Delikt – czyn zakazany przez prawo. 15.Deprymować – wprawiać w stan zniechęcenia. 16.Dezawuować – kwestionować czyjeś prawo do jakichś działań. 17.Dyletantyzm – amatorstwo w jakiejś dziedzinie; powierzchowna znajomość wielu spraw. 18.Dyspensa – zwolnienie od jakichś przepisów prawa kościelnego. 19.Egzaltacja – przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć. 20.Egzegeza – objaśnienie filologiczne tekstów, zwłaszcza biblijnych. 21.Egzemplifikować – przytaczać przykłady. 22.Ekslibris – znak na okładce książki z nazwiskiem właściciela. 23.Eksplikacja – objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania. 24.Ekspozytura – placówka, przedstawicielstwo jakiejś instytucji. 25.Ekstensywny – rozległy, obfity ilościowo, lecz ubogi jakościowo. 26.Eksternista – uczący się samodzielnie, zdający przewidziane egzaminy. 27.Elaborat – obszerny tekst, napisany bezbarwnie, nudny. 28.Emfaza – przesadna uczciwość wypowiedzi, afektacja. 29.Empiryczny – doświadczalny; oparty na doświadczeniu. 30.Ergo – a więc, a zatem. 31.Erudycja – wszechstronna wiedza, gruntowne wykształcenie. 32.Eskapizm – ucieczka, unikanie problemów. 33.Ex aequo – [wym. eks ekwo] – na równi, jednakowo, w równej mierze. 34.Fanfaronada – popisywanie się odwagą, bufonada. 35.Filister – człowiek o ciasnych poglądach, mieszczuch. 36.Fircyk – człowiek niepoważny, lekkouch, strojniś. 37.Garnie [wym. garni] – o potrawach: z przybraniem. 38.Harpagon – skąpiec, sknera, chciwiec, dusigrosz. 39.Imperatyw – nakaz, reguła, norma moralna. 40.Implikować – pociągać za sobą, powodować jakieś skutki. 41.Indolencja – niedołęstwo, bierność, zobojętnienie. 42.Indyferentyzm – obojętność wobec ważnych kwestii moralnych, społecznych. 43.Introspekcja – badanie własnych przeżyć psychicznych. 44.Item – również, także, tak samo. 45.Komunał – zdanie pozbawione istotnej treści, frazes, ogólnik. 46.Kontinuum – ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów. 47.Kosmopolityzm – przekonanie, że ojczyzną człowieka jest świat. 48.Kuriozum – zjawisko osobliwe, dziwaczne; rzecz niezwykła. 49.Lapsus – błąd, omyłka w wypowiedzi. 50.Makaronizm – obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym. 51.Monotyp – jedyny gatunek lub przedstawiciel jakiegoś rodzaju. 52.Nolens volens – chcąc nie chcąc. 53.Nosce te ipsum – poznaj samego siebie. 54.Obstrukcja – opór przy użyciu dozwolonych metod. 55.Pandemonium – zamieszanie, chaos, bezład. 56.Pauperyzacja – ubożenie, złaszcza jakiejś grupy społecznej. 57.Propedeutyka – wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy. 58.Protagonista – człowiek przodujący, walczący o coś; przywódca. 59.Purysta – człowiek dbający o poprawność i czystość języka. 60.Subsydiować – udzielać pomocy finansowej. 61.Synekura – dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku. 62.Tremo – wysokie stojące lustro. 63.Utensylia – przedmioty do wykonywania czegoś, przybory.
jaskiel
09:12
2045 4a91
Reposted fromGIFer GIFer

August 09 2014

jaskiel
16:03
6197 aae8
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
16:01
2208 83b0
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
15:50
7241 f8bc
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
15:47
0469 6016
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
15:39
5729 752e
Reposted fromGIFer GIFer

March 25 2014

jaskiel
21:27
7492 1fc8
jaskiel
21:27
jaskiel
21:25

#1. Woman With A Gas-Resistant Pram, England, 1938

#2. Unpacking the head of the Statue of Liberty, 1885

#3. Elvis in the Army, 1958

#4. Animals being used as part of medical therapy, 1956

#5. Testing of new bulletproof vests, 1923

#6. Charlie Chaplin at age 27, 1916

#7. Hindenburg Disaster, May 6, 1937

#8. Circus hippo pulling a cart, 1924

#9. Annette Kellerman promotes women’s right to wear a fitted one-piece bathing suit, 1907. She was arrested for indecency

#10. Annie Edison Taylor, the first person to survive going over Niagara Falls in a barrel, 1901

#11. 106-year-old Armenian Woman guards home, 1990

#12. Baby cages used to ensure that children get enough sunlight and fresh air when living in an apartment building, ca. 1937

#13. The original Ronald McDonald, 1963

#14. Disneyland Employee Cafeteria in 1961

#15. Advertisement for Atabrine, anti-malaria drug, in Papua, New Guinea during WWII

#16. Soldier shares a banana with a goat during the battle of Saipan, ca. 1944

#17. Little girl with her doll sitting in the ruins of her bombed home, London, 1940

#18. Construction of the Berlin wall, 1961

#19. Unknown soldier in Vietnam, 1965

#20. Bookstore in London ruined by an air raid, 1940

#21. Walter Yeo, one of the first to undergo an advanced plastic surgery and a skin transplant, 1917

#22. Measuring bathing suits – if they were too short, women would be fined, 1920′s

#23. Martin Luther King with his son removing a burnt cross from their front yard, 1960

#24. Hotel owner pouring acid in the pool while black people swim in it, ca. 1964

#25. Lifeguard on the coast, 1920′s

#26. Artificial legs, UK, ca. 1890

#27. Mom and son watching the mushroom cloud after an atomic test, Las Vegas, 1953

#28. Mother hides her face in shame after putting her children up for sale, Chicago, 1948

#29. Austrian boy receives new shoes during WWII

#30. Hitler’s officers and cadets celebrating Christmas, 1941

#31. Christmas dinner during Great Depression: turnips and cabbage

#32. The real Winnie the Pooh and Christopher Robin, ca. 1927

#33. Last prisoners of Alcatraz leaving, 1963

#34. Melted and damaged mannequins after a fire at Madam Tussaud’s Wax Museum in London, 1930

#35. A space chimp posing to camera after a successful mission to space, 1961

#36. Illegal alcohol being poured out during Prohibition, Detroit, 1929

#37. Princeton students after a freshman vs. sophomores snowball fight, 1893

#38. 23 year-old Evelyn McHale’s suicide – she jumped from the 83rd floor of the Empire State Building and landed on a United Nations limousine, 1947

#39. Suntan vending machine, 1949

#40. First morning after Sweden changed from driving on the left side to driving on the right, 1967

http://www.tickld.com/x/29-incredible-colorized-historical-photos

Reposted frompiponium piponium viacrimsonghost crimsonghost

March 21 2014

jaskiel
08:53
9241 1f19
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
08:51
9512 4e3a
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
08:51
9662 94b3
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
08:44
8559 742c
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
08:42
2387 53f5
Reposted fromGIFer GIFer
jaskiel
08:39
7482 4ed6
Reposted fromGIFer GIFer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl